About
"Vulcan Augmetics là doanh nghi?p công ngh? có tr? s? t?i Singapore, du?c thành l?p nam 2018 v?i s? m?nh mang l?i cu?c s?ng d?c l?p, t? tin và thu?n ti?n cho ngu?i khuy?t t?t t?i Vi?t Nam và trên th? gi?i. Vulcan Augmetics chuyên cung c?p thi?t b? công ngh? h? tr? ngu?i khuy?t t?t, s?n xu?t tay robot công ngh? tân ti?n v?i m?c giá ph?i chang cho ngu?i lao d?ng. T? ch?c các d? án c?ng d?ng hu?ng d?n ngu?i khuy?t t?t có thu nh?p th?p và hoàn c?nh d?c bi?t.
Phone: 0338 380 737
Ð?a ch?: 197 Nguy?n Hoàng, An Phú, TP. Th? Ð?c, Thành ph? H? Chí Minh
Website: https://vulcanux.com/
Social:
https://www.youtube.com/@vulcanaugmestic/about
https://twitter.com/vulcanaugmestic
https://www.pinterest.com/vulcanaugmestic/
https://www.tiktok.com/@vulcanaugmestic/
https://www.facebook.com/vulcanaugmetics/"
Comments
Issues with this site? Let us know.