About
Công ty HD Asean Vi?t Nam chuyên cung c?p d?ch v? dóng thùng g?, ki?n g? v?n chuy?n uy tín hàng d?u t?i Vi?t Nam, chuyên cung c?p d?ch v? dóng thùng g? v?n chuy?n, dóng ki?n g? xu?t kh?u, dóng gói hút chân không, dóng pallet g?, dóng gói hàng hóa và cung c?p s?n ph?m dóng gói.
M?i thông tin chi ti?t vui lòng liên h?:
Ð?a ch?: Ð?i 4, Ng?c H?i, Thanh Trì, Hà N?i
Email: info@hdasean.com
Ði?n tho?i: 028 66 81 00 01
Website: https://dongthunggo.com/
#dongthunggo #dongkiengo #dongthunggovanchuyen #kiengo #thunggo #hdasean
Comments
Issues with this site? Let us know.